Solid.Engasjert.

Finn din advokat

Søk fri rettshjelp
Norges første mobiladvokat
Vi tar oppdrag i hele landet - uten ekstra kostnad
Møt oss på mobilen i dag
Eller på kontoret
Vi undersøker alltid om du har advokatforsikring eller om du kan få fri rettshjelp
Solid. Engasjert.

Søk fri rettshjelp

I endel sakstyper vil du kunne ha krav på fri rettshjelp dekket av det offentlige. I hovedsak må du da oppfylle et inntekts- og formueskrav, men det finnes også unntak fra dette. I tillegg må du som regel betale en egenandel. Vi hjelper deg med å vurdere om du kan ha krav på fri rettshjelp og kan svare deg på hvilke vilkår som da vil gjelde.

Ved siden av dette kan du ha rett til å få dekket deler av dine saksomkostninger på din bolig- innbo eller bilforsikring. Når det gjelder personskader vil saksomkostninger som hovedregel dekkes under den aktuelle forsikring. Vi vil alltid vurdere mulighetene for dekning av dine saksomkostninger ved inngåelse av oppdrag.  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til dette.

Fri rettshjelp innebærer at advokatbistanden helt eller delvis kan bli dekket av staten. Rettshjelpen kan gis som fritt rettsråd som innebærer veiledning og hjelp utenfor domstolene, eller som fri sakførsel som er rettshjelp i saker for domstolene.

Typiske sakstyper for fri rettshjelp er familiesaker, klagesaker til NAV, erstatning for personskade, søknad om voldsoffererstatning, oppsigelse av husleieforhold eller oppsigelse i arbeidsforhold.

For å komme inn under ordningen med fri rettshjelp må ikke inntekten overstige 246.000 per år dersom du er enslig eller 369.000 for husstanden. Nettoformuen må ikke være over 100.000 kroner. I enkelte saker kan Fylkesmannen gi dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensene.

I enkelte utlendingssaker, i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker, i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, i saker om militærnekting, saker om tvangsekteskap, saker hvor en som voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen, saker om erstatning for straffeforfølgning og i saker som gjelder melding til politiet om menneskehandel, kan det gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

I andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp etter en konkret vurdering av Fylkesmannen. Dersom det er mulig å få dekket advokatomkostningene på andre måter, for eksempel forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand eller råd og veiledning av et offentlig kontor, vil det som hovedregel ikke bil gitt fri rettshjelp.

Vi tar imot søknader om fri rettshjelp og vurderer om vi kan innvilge fri rettshjelp selv eller om søknaden må videresendes til Fylkesmannen før rettshjelp kan innvilges. Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for kostnader som påløper i saken din. Det påløper imidlertid ingen kostnader før vi har avtalt med deg å starte et oppdrag.

Krav til dokumentasjon:

Beskrivelse av saken din

Lønnslipp og/eller utskrift fra NAV som dokumenterer all inntekt siste 3 måneder

Siste års skattemelding (hentes fra altinn.no)

Kopi av godkjent legitimasjon

Fyll ut følgende skjema:

Søknad med dokumentasjon og utfylt skjema sendes:

Søknad med dokumentasjon og utfylt skjema sendes til Advokat Bratteng AS. Vi anbefaler at søknaden sendes via Digipost som er en sikker tjeneste fra Posten Norge. Du finner oss enkelt som mottaker ved å søke på Advokat Bratteng AS 

Advokat Bratteng AS, postboks 366, 3201 Sandefjord

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post

Finn din advokat

Ta kontakt med oss i dag