Vi kjenner arbeidslivets spilleregler

Arbeidslivsadvokat

Kontaktperson for arbeidsliv er advokat Ken Roger Bratteng. Han jobber i hovedsak med saker for arbeidsgivere og arbeidstakere og har tidligere arbeidet som advokat i YS-forbundet YTF. Han har bistått i en rekke arbeidstvister både ved kollektive og individuelle forhandlinger og ved rettslige prosesser. Han har også deltatt aktivt i politiske prosesser innenfor arbeidslivsfeltet. Han har derfor gode forutsetninger for å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidstvister.

Advokat Bratteng AS har kompetanse innenfor arbeidslivets spilleregler. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det gir oss et godt utgangspunkt for å bidra til å løse alle type tvister i forbindelse med arbeidsforhold og prosedere sakene for retten.

Vi bistår også stadig i saker innenfor selskapsrett, kontraktsrett og pengekrav.

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med ansettelsesprosesser og utforming av arbeidsavtaler. Det er viktig at et arbeidsforhold starter med de riktige forutsetninger. Behovene for begge parter kan forandre seg underveis i et arbeidsforhold og arbeidsavtalen bør ta høyde for det. Arbeidsavtalen skal foreligge snarest mulig og senest innen en måned etter arbeidsforholdets start.

Loven stiller krav til innholdet i en arbeidsavtale. Det er særlig viktig å nedtegne skriftlig dersom arbeidsforholdet inngås midlertidig og om det skal gjelde prøvetidsbestemmelser. Arbeidstid og lønn vil ofte være underlagt tariffavtaler. Men der det ikke gjelder tariffavtale, er det arbeidsavtalen som innenfor lovens rammer fastsetter vilkårene som gjelder i ansettelsesforholdet. Da er det viktig at arbeidsavtalen på en utfyllende måte fastsetter hvordan arbeidstiden skal beregnes og hvilke lønnsvilkår som gjelder, herunder for overtidsarbeid.

Ved utforming av arbeidsavtalen bør det også vurderes om det er behov for lojalitetsklausul eller konkurranseklausul, og bestemmelser om eierskap til immaterielle rettigheter.

En godt utformet arbeidsavtale vil kunne minske faren for tvister underveis i arbeidsforholdet og klargjøre forutsetningene for ansettelsen. Advokat Bratteng AS bistår med å vurdere fast- eller midlertidig tilknytningsforhold, utforming av arbeidsavtaler og behov for endringer underveis.

Arbeidstakers fremste plikt i et arbeidsforhold, er å stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver, mens arbeidsgivers plikt motsetningsvis er å betale avtalt lønn til rett tid. Brudd på disse grunnleggende pliktene i et arbeidsforhold, kan innebære alvorlige sanksjoner fra motparten.

Utover dette, er det selvsagt svært mange andre plikter og rettigheter som gjelder mellom partene. Disse kan fremkomme av lov, tariffavtale og arbeidsavtale, men også av uskreven rett. Det vises særlig til den lojalitetsplikt som gjelder under et arbeidsforhold.

Begge parter kan ha behov for endring av de avtalte forutsetninger. Endringer i virksomheten, kan skape behov for at arbeidstakere blir satt til nye oppgaver, til andre arbeidstider og andre steder. Her er det viktig å gjennomføre en god prosess, slik at en unngår mulige tvister eller rettslige prosesser.

Advokat Bratteng AS bistår ved forhandlinger og tvisteløsning som kan oppstå underveis i arbeidsforhold og ved gjennomføring av endringer i arbeidsforholdet.

For både arbeidstakere og arbeidsgivere vil det oppstå spørsmål i forbindelse med ønske om å avslutte arbeidsforholdet. Etter loven gjelder en oppsigelsestid på en måned fra den første i måneden etter at oppsigelsen har kommet fram, dersom ikke lengre oppsigelsestid er avtalt i arbeidsavtale eller tariffavtale, og dersom det ellers ikke følger særlige unntak etter loven. 

I prøvetid kan kortere oppsigelsestid avtales. Det er imidlertid en viktig forskjell på arbeidstakers og arbeidsgivers mulighet til oppsigelse. Arbeidstaker kan når som helst si opp sitt arbeidsforhold, uten å måtte vise til en grunn. Arbeidsgiver må ha «saklig grunnlag».

Arbeidsgivers vurdering av om det foreligger saklig grunn for oppsigelse byr på en vanskelig avveining. Det er også viktig at man følger en god prosess i tråd med lovens regler. I motsatt fall, vil en oppsigelse kunne bli kjent ugyldig ved en rettslig prøving og det vil kunne innebære betydelige kostnader i form av krav om erstatning.

For å forebygge mulige kostbare rettslige tvister i forbindelse med oppsigelse, bør arbeidsgiver i hovedsak søke juridisk veiledning før prosessen starter.

Det understrekes at partene står fritt til selv å avtale at arbeidsforholdet skal avsluttes, og at bestemmelser om oppsigelsestid kan fravikes. Ofte er forhandlinger om en sluttavtale et godt alternativ til gjennomføring av en konfliktskapende oppsigelse.

Advokat Bratteng AS bistår med råd og veiledning I forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. Det gjelder særlige regler ved oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold, virksomhetens forhold og arbeidstakers forhold. Vi bistår også i forbindelse med nedbemanningsprosesser og forhandlinger om sluttavtaler.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Send oss en melding og få svar i dag: